Strona głównaseparator graficznyPorady dotyczące produktów Hydrostopseparator graficznyPlanowanie użycia produktów Hydrostop na etapie projektowania budowliseparator graficznyUszczelnienie Hydrostopem spodu płyty fundamentowej i płyty dennej ścian szczelinowych
Przycisk drukowania

Uszczelnienie Hydrostopem spodu płyty fundamentowej i płyty dennej ścian szczelinowych

 

Zawartość strony

 

Przedmiot uszczelnienia
Zalecany sposób wykonania uszczelnienia
Zasada działania i zalety
Podsumowanie - porównanie
Zastosowanie w praktyce budowlanej


Przedmiot uszczelnienia

Podziemna część budowli jest narażona na zalewanie wodą gruntową z poziomu zwierciadła swobodnego, wodą zawieszoną w postaci soczewek przy ścianach budowli oraz w przypadku gruntów słabo przepuszczalnych wodą opadową ze spustów rynnowych. Tradycyjnie pod płyty fundamentowe stosowało się dwa razy papę na lepiku, a obecnie popularność zdobywają maty bentonitowe różnych producentów. Przedstawiamy tu bardzo efektywną metodę uszczelniania spodu płyty na zasadzie wykonania warstwy izolacji ciężkiej - uszczelnienia penetrującego.

Osobno opisany jest prosty sposób uszczelnienia klinem styku płyty fundamentowej ze ścianami. Bardziej zaawansowane informacje o uszczelnieniu styków przekazujemy bezpośrednio zainteresowanym. Firma Hydrostop wykonuje przedstawiane poniżej prace izolacyjne.

Zalecany sposób wykonania uszczelnienia

Zalecany układ warstw z parametrami i wskazówkami wykonawczymi dla gruntów z agresywnością wody nie większą niz XA2 i posadowieniem do 50m poniżej poziomu gruntu. Warstwy są wymieniane w kolejności układania:

 1. Zagęszczony grunt rodzimy lub zagęszczona podsypka na gruncie rodzimym.

 2. Folia budowlana 0,3mm kładziona na zakład 10cm. Folia jest elementem uzupełniającym wymuszającym sprawny transport Hydrostopu w trakcie doszczelniania rys - patrz wyjaśnienie dalej.

 3. Chudy beton 5cm. Jest to płaszczyzna robocza na której można ułożyć zbrojenie na podkładkach.

 4. Posypka z Hydrostopu-Mieszanki produkt 203 w ilości 3kg/m2 bezpośdednio przed wylewaniem betonu. Dopuszczalna przerwa w ciągłości posypki to 50mm. Nieciągłości mogą się pojawić pod prętami umieszczonymi kilkanaście centymetrów nad posypywaną powierzchnią oraz pod podkładkami podtrzymującymi pręty. Przed wykonaniem posypywania korzystnie jest mieć nawilżony chudy beton, co stabilizuje proszek na powierzchni płyty w momencie posypania. Ewentualne kałuże wody należy usunąć z chudego betonu urządzeniem stosownym do ilości wody. Posypkę wykonać przy użyciu sit o średnicy około 40cm z siatką o oczku 2 na 2mm. Przed rozpoczęciem sypania należy podzielić powierzchnią na obszary po 8m2, gdzie na każdy taki obszar będzie rozsypany jeden worek 25kg Hydrostopu-Mieszanki produkt 203. Po rozsypaniu sitami należy zmieść Hydrostop z górnej siatki oraz wstrząsnąć wibratorem zbrojenie, aby zminimalizować straty materiału.

 5. Bezpośrednio po posypaniu układać płytę betonową. Najlepiej wylewać beton w ruchu ciągłym to jest z przerwami nie większymi niż 60 minut na danym fragmencie płyty. Zaleca się stosowanie betonu marki minimum B17,5, W2 z recepturą dającą niskie ciepło hydratacji i mały skurcz. Beton należy wylewać bez bezpośredniego uderzania strumieniem w posypaną powierzchnię, to jest przez kawałek pomocniczej siatki (np. ułożonej na dolnej warstwie zbrojenia), z której beton spłynie na posypkę. Siatka ta może być wykonana z prętów średnicy 10 mm i wielkości oczka 15mm, a rozmiar siatki powinien być taki, aby łatwo było trafić weń strumieniem betonu np. 60 x 60cm. Następnie wylot rury pompy betonu mozna przesuwać na wstępnie wylaną warstwę 20 lub 30 cm świeżego betonu nad dolną siatką.

 6. Jeśli boki płyty będą dostępne po zdjęciu szalunków, to należy je uszczelnić Hydrostopem-Mieszanką Profesjonalną 0,8kg/m2. Natomiast jeśli boki płyty dochodzą do ściany betonowej lub w płycie wyprofilowane są skosy, to w przypadku łatwości dostępu do powierzchni styku zaleca się powierzchnię tą pokryć przed układaniem zbrojenia Hydrostopem-Mieszanką Profesjonalną 1,6kg/m2.

 7. Jeśli po wyłączeniu igłofiltrów wyjątkowo występuje sączenie wody, to należy je zaplombować za pomocą Hydrostopu-Fix i pokryć miejscowo powłoką Hydrostop.


Zapraszamy do biblioteki rysunków DWG.

Zasada działania i zalety

Zasada uszczelnienia posypką jest ulepszeniem malarskiej techniki nakładania powłoki penetrującej Hydrostop:

 • Po zalaniu betonem składniki uszczelniające z Hydrostopu-Mieszanki wnikają w wylany beton i częściowo w chudy beton. Następuje uszczelnienie spodu płyty fundamentowej. Osobny opis laboratoryjnego badania wykazuje, że przypowierzchniowa warstwa betonu o początkowej wodoszczelności poniżej W2 uzyskuje wodoszczelność W8, a próbka przełamana po badaniu wykazuje wnikanie wody średnio na głębokość 1cm od strony podsypki. W pobliżu spodniej warstwy betonu utrzymuje się wysokie stężenie substancji uszczelniających.

 • W miarę twardnienia płyty występują skurcze i naprężenia. Dodatkowo po uszczelnieniu styków i w miarę postępu prac budowlanych pojawiają się następne obciążenia, co w zależności od projektu płyty może doprowadzić do powstania rys do głębokości dwóch trzecich płyty.

 • Woda przesączająca się nad folią w kierunku rysy porywa ze sobą składniki uszczelniające i niesie je do rysy dotąd, aż rysa zostanie doszczelniona. Mechanizm ten można zaobserwować w praktyce na zewnętrznych ścianach zbiorników żelbetowych, gdzie po napełnieniu wodą początkowo ujawniają się defekty struktury betonu ściany, a następnie znikają w wyniku osadzania substancji uszczelniających.


  Rozmiar: 22844 bajtów
  Rys. 1. Kolejne etapy działania Hydrostopu użytego do uszczelnienia spodu płyty fundamentowej: a) pojawia się rysa sięgająca w głąb płyty, b) wpływająca do szczeliny woda transportuje ze sobą materiał uszczelniający, c) uszczelnienie krystalizuje wokół szczeliny

 • Jeśli uszkodzenie struktury płyty sięga do jej wierzchu to w takim przypadku przenikanie wody doszczelniane jest przez penetrację Hydrostopu. Natomiast w przypadku obfitych wycieków wodę można zatrzymać materiałami Hydrostop na wierzchniej stronie płyty. Przykładami niezamierzonego spowodowania takich uszkodzeń, czy defektów struktury jest np. nieuszczelniona przerwa robocza w wylewaniu betonu otwierająca się przy twardnieniu betonu z dużą zawartością popiołu, czy pęknięcie płyty na wskroś możliwe przy bardzo oszczędnym projektowaniu grubości i zbrojenia płyty.

Podsumowanie - porównanie

Można wskazać szereg zalet zaprezentowanych tu rozwiązań:

Uszczelnienie Hydrostopem Inne sposoby uszczelniania
Trwałość uszczelnienia nie zmniejsza się w czasie, a nawet po pojawieniu się nowych defektów następuje samodoszczelnianie. Początkowa szczelność złącz lepikowanych i mat bentonitowych nie gwarantuje faktycznej szczelności: lepik ustępuje z czasem pod naporem wody, a maty mogą pękać w miejscach naprężeń ścinających powstających przy osiadaniu budowli do 3cm (np. osiadanie wieżowca Daewoo w Warszawie).
Po uszczelnieniu Hydrostopem płyty funfamentowej budowli i ujawnieniu przesiąkania możliwe jest doszczelnienie Hydrostopem. Izolacje bitumiczne i rolowe zastosowane pod płytą nie mogą być naprawione, gdy ujawnią się przecieki.
Uszczelnienie Hydrostopem ze względu na mechanizm działania jest odporne na biodegradację i wypłukiwanie. Lepiki i papa asfaltowa degradują się najdalej po kilkunastu latach w warunkach wilgotnych, a uszczelnienia powłokowo-polimerowe i bentonitowe mają zwykle trwałość mniejszą niż beton.
Uszczelnienie Hydrostopem spodu płyty jest "wklejone" w spodnią warstwę betonu. Izolacje rolowe i nanoszone techniką malarską pod płytę nie są trwale złączone ze spodem płyty. Woda swobodnie penetruje pomiędzy folią, a betonem, lub pomiędzy papą/lepikiem naniesionym na chudy beton a spodem płyty. W ten sposób woda otacza nie izolowany beton i sensowność stosowania papy/lepiku/folii jako hydroizolacji staje pod znakiem zapytania.
Penetrujące uszczelnienie Hydrostopem do minimum zmniejsza ryzyko rozszczelnienia. Materiały izolacyjne powłokowe nie uszczelniają wgłębnie, a najmniejszy ubytek/pęknięcie powłoki lub wypłukanie bentonitu może prowadzić do rozszczelnienia budowli.
Nieciągłość do 50mm uszczelnienia Hydrostopem nie stanowi problemu, gdyż dzięki penetracji i horyzontalnemu ruchowi wody nad folią uzyskuje się doszczelnienie. Najmniejsza nieciągłość izolacji powłokowej może prowadzić do rozszczelnienia budowli.
Hydrostop w połączeniu z folią posiada własność skutecznego doszczelniania głębokich rys płyty. Bitumiczne i powłokowe materiały izolacyjne nie uszczelniają głębokich rys. Koloidalne zawiesiny bentonitowe słabo wnikają w rysy.
Firma Hydrostop oferuje rozwiązania systemowe to znaczy System Uszczelniania Betonu oraz w przypadku rys/pęknięć pracujących Elastyczny System Uszczelnień. Inne materiały izolacyjne występują jako pojedyncze rozwiązania nie dające kompleksowego rozwiązania problemów.

Nie jest konieczne stosowanie podwójnych ścian żelbetowych do wykonania hydroizolacji Hydrostopem.
Maty bentonitowe w wielu sytuacjach wymagają wykonania podwójnej ściany fundamentowej, co w przypadku wielu budowli podwaja koszt budowy części podziemnej i zmniejsza kubaturę użytkową.
Dzięki sprawdzonym systemowym rozwiązaniom firmy Hydrostop uzyskuje się dobry efekt finalny i sprawne osiągnięcie tego efektu. Stosowanie pojedynczych materiałów izolacyjnych bez korzystania z wieloletnich doświadczeń i przemyślanej strategii prowadzi do nieskutecznych działań i braku postępów w uszczelnianiu obiektu.
Hydrostop szybko zaczyna uszczelniać beton/defekt, a skuteczność doszczelnienia nie zmniejsza się w warunkach suszenia betonu. Pełna skuteczność pęcznienia bentonitu może pojawiać się nawet po 3 tygodniach od zetknięcia z wodą, a w warunkach suszenia bentonit może się kurczyć i czasowo tracić własności uszczelniające.


Zastosowanie w praktyce budowlanej

Rozmiar: 12574 bajtów
Fot. 1. Posypka

Przedstawiona metoda uszczelniania została zastosowana zarówno przy budowie wieżowców posadowionych na płycie fundamentowej, jak i budowli w technice ścian szczelinowych. Jako przykład tego rodzaju uszczelnień można podać płytę fundamentową pod wieżowiec mieszkalny Żaba Tower w Warszawie (fotografia obok).

W trakcie budowy podziemi techniką ścian szczelinowych budynku hotelowego przy pl. Powstańców Warszawy w Warszawie Hydrostop nanoszono dyszą do piaskowania - w ten sposób uszczelniono spód najniższej płyty kondygnacji "minus 3" budynku. Kolejnym przykładem uszczelnienia spodu płyty metodą posypki jest spodnia płyta podpiwniczenia garażowego pod blokiem mieszkalnym na przykładzie osiedla "Księżopole" w Brwinowie. Ściany garażu wykonano w otwartym wykopie i posadowiono na płycie (poziom minus 3,55 m), izolowanej od spodu posypką. Dylatacje zabezpieczono dodatkowymi pasami Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego. Uszczelniono również spód płyty fundamentowej pod wieżowiec - budynek mieszkalny przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie.

Utwierdzanie posypki na skosach

Fot. 2. Utwierdzanie posypki mgłą wodną na skosach.


Więcej informacji:
mgr inż. Grzegorz Elert
tel. kom. 602 616 556
g.elert@hydrostop.pl

Informacje uzupełniające

Przedstawiona izolacja kwalifikuje się jako izolacja ciężka. Wytrzymuje napór wody znacznie ponad 50m słupa wody. Hydrostop ma szereg zalet w porównaniu do mat bentonitowych i innych izolacji bentonitowych, a w szczególności:

 • skuteczność izolacji po 5 latach eksploatacji,
 • odporność na opady atmosferyczne w trakcie układania zbrojenia,
 • odporność na uszkodzenie hydroizolacji przez ekipy zbrojarzy przy układaniu zbrojenia,
 • skuteczność izolacji przy cyklach suszenia i nawilżania.

Firma Hydrostop nie obawia się w tym względzie konkurencji ze strony takich marek i firm jak Cetco, Amcol, Voltex, Polbet, Dualseal, Bentizol, Hydrotech, Hydrogard.
Projektanci
Wykonawcy
Wykonawstwo - Hydrostop 3
Ukryj/Odkryj Menu
Newsletter: Przycisk OK

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły